Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Woliński Park Narodowy

19 wrzesień 2010r.

WOLIŃSKI PARK NARODOWY ustanowiony został rozporządzeniem Rady Ministrów PRL z dnia 3 marca 1960 roku i obejmuje obszar 4628 ha. O utworzeniu parku zadecydowało wyjątkowe bogactwo gatunków roślin i zwierząt, a także porywająca malowniczość krajobrazu. Jest to wynikiem wielkiej różnorodności warunków ekologicznych, które są wypadkową położenia geograficznego, pochodzenia geologicznego, ukształtowania powierzchni i klimatu. Największe zainteresowanie budzą w parku znamienne dla Pomorza buczyny pomorskie bez podszycia i trawy z charakterystyczną perłówką jednok1wiatową, która poza Pomorzem jest rzadko spotykana. Dominujący element szaty roślinnej stanowią jednak lasy mieszane. Panuje wśród nich smukła sosna, zupełnie niepodobna do tej, którą znamy z borów porastających wydmowe piaski w Łebie. Częstą domieszkę lasu stanowi buk, którego można spotkać zarówno jako wyniosłe drzewo, jak i w postaci zwartych kęp podrostu. Dalszymi drzewami lasu mieszanego są oba nasze dęby: szypułkowy i bezszypułko-wy. Podchodząc do brzegu morskiego zmieniają one swój charakter ze względu na bardzo mały udział sosny. Uderzająca jest na Wolinie obfitość ptaków drapieżnych. Zaobserwowano tutaj sokoły, orlika krzykliwego, myszołowa pospolitego, jastrzębia gołębiarza, krogulca i rybołowa. Wspaniały bielik, zwany często orłem morskim, gnieździ się tutaj corocznie w liczbie kilku par. Ssaki reprezentowane są przede wszystkim przez gatunki zwierzyny łownej: jeleń, sarna, dzik, borsuk, lis, zając i kuna. W granicach Wolińskiego Parku Narodowego wydzielone są rezerwaty: na zachód od góry Gosań dla ochrony buczyny ze storczykami, na północ od wsi Wisełka dla ochrony buczyny, u stóp Lelowej Góry dla ochrony trawy „żywiec cebulkowy", na północny zachód od wsi Wisełka dla ochrony wiciokrzewu pomorskiego. We wrześniu występuje tu moc grzybów.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

wakacje, Woliński Park Narodowy